КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ ДРЪСТЪР

КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ И РЕТРО АВТОМОБИЛИ

Регистрация

*Моля, изпратете не по-късно от 10.08.2019 г.

Данни за регистрация на автомобила:

Данни за регистрация на пилота:

      

Данни за регистрация на навигатора:

      

Такса:

Банкова сметка-BG06STSA93000023534704 - BGN;
Банкова сметка - BG75STSA930000235393794 -  EUR;
Банка ДСК; СК"Българска автомобилна слава"

Таксата за придружаващи лица/технически персонал/ 100 лв. на човек:

Снимки:
Моля, прикачете и изпратете минимум три снимки на автомобила от различни позиции

CAPTCHA